Message de l’Ambassade de Belgique à Rabat-Bericht van de Belgische ambassade in Rabat : Agadir 24.01.2024-mission passeports et cartes d’identité-missie voor paspoorten en identiteitskaarten

NL volgt

Chers compatriotes,

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’une mission passeports et cartes d’identité sera organisée le 24 janvier 2024 à Agadir.

Si vous devez renouveler votre passeport ou votre carte d’identité expiré(e) ou qui arrivera à échéance prochainement, vous êtes invités à prendre rendez-vous avec notre consulat honoraire à Agadir, en envoyant un mail à l’adresse consubelagadir@delahaye.ma.

Lors de votre rendez-vous, veuillez impérativement vous munir des éléments suivants :

 1. Formulaire de demande dûment rempli, daté et signé (pour les mineurs de moins de 18 ans : impérativement signé par les deux parents)

2)      Original et copie de la carte d’identité belge du demandeur (expirée ou encore valable)

 1. Pour les mineurs (-18 ans) : copie de la carte d’identité ou du passeport national des deux parents,
 2. Le passeport actuel (expiré ou encore valable),
 3. En cas de perte ou de vol du passeport, une déclaration de perte/vol de la police,
 4. Une photo d’identité récente, en couleur et selon les prescriptions légales

7)      Paiement – uniquement en cash et montant exact :

·         Passeport + de 18 ans : (32 pages) 832,50 MAD

 • Passeport– de 18 ans : (32 pages) 388,50 MAD
 • E-ID + de 12 ans : 222 MAD
 • Kids-ID – de 12 ans : 111 MAD

Nous attirons votre attention sur les points suivants :

 • Seules les personnes inscrites dans nos registres consulaires ou dans ceux d’une autre ambassade sont éligibles au renouvellement de leur passeport via notre ambassade. Seules les personnes inscrites dans nos registres consulaires sont éligibles au renouvellement de leur carte d’identité. Si vous êtes inscrits en Belgique ou si vous n’êtes inscrit nulle part, il ne sera pas possible d’encoder votre demande ;
 • La comparution personnelle est indispensable (y compris pour les enfants) ;
 • Une fois produits, les nouveaux passeports et cartes d’identité seront à récupérer au consulat honoraire d’Agadir.

!!! POSSIBILITÉ D’ACTIVATION DE VOTRE CARTE D’IDENTITÉ !!!

Lors de cette mission, il sera également possible de faire activer les cartes d’identité électroniques. Si votre carte d’identité, préalablement délivrée, n’a pas encore été activée et que vous souhaitez le faire, vous pouvez également prendre rendez-vous. En plus de votre carte d’identité, il sera indispensable d’être muni de vos codes PIN et PUK, qui vous ont été remis au même moment que votre carte.

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos salutations distinguées,

***********

Beste landgenoten,

We hebben het genoegen u te informeren dat op 24 januari 2024 te Agadir een missie voor paspoorten en identiteitskaarten zal worden georganiseerd.

Als u uw verlopen of binnenkort verlopen paspoort of identiteitskaart moet vernieuwen, wordt u verzocht een afspraak te maken met ons Ereconsulaat in Agadir door een e-mail te sturen naar consubelagadir@delahaye.ma.

Op de dag van uw afspraak, gelieve volgende documenten voor te leggen:

 1. Het aanvraagfomulier volledig ingevuld en ondertekend (bij minderjarige van minder dan 18 jaar oud : door beide ouders ondertekend):

·         Paspoort volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar aanvraagformulier

·         Paspoort kinderen jonger dan 6 jaar aanvraagformulier

 1. Origineel en kopie van de Belgische identiteitskaart van de aanvrager,
 2. Bij minderjarige kinderen (-18 jaar): kopie van identiteitskaart of nationaal paspoort van beide ouders,
 3. Het huidig paspoort (reeds vervallen of nog geldig),
 4. In geval van diefstal/verlies van het paspoort: een verklaring van diefstal/verlies van de politie,
 5. Een recente pasfoto in kleur en volgens de geldende voorschriften,
 6. Betaling – in cash en exact bedrag :

·         Paspoort + 18 jaar : (32 pagina’s) 832,50 MAD

·         Paspoort – 18 jaar : (32 pagina’s) 388,50 MAD

·         E-ID + 12 jaar : 222 MAD

·         Kids-ID – 12 jaar : 111 MAD

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

 • Enkel personen die in onze consulaire registers of van een andere ambassade ingeschreven zijn kunnen via onze ambassade hun paspoort vernieuwen. Enkel personen die in onze consulaire registers ingeschreven zijn, kunnen hun identiteitskaart laten vernieuwen. Als u in België bent ingeschreven of als u nergens bent ingeschreven, kan uw aanvraag niet in aanmerking worden genomen;
 • Persoonlijke verschijning is vereist (ook voor kinderen);
 • Van zodra de nieuwe paspoorten of ID’s zijn geproduceerd, moeten zij worden afgehaald bij het ereconsulaat te Agadir.

!!! MOGELIJKHEID OM UW IDENTITEITSKAART TE ACTIVEREN!!!

Tijdens deze missie is het ook mogelijk om elektronische identiteitskaarten te laten activeren. Als uw eerder uitgereikte identiteitskaart nog niet geactiveerd is en u wenst dit te doen, dan kunt u ook een afspraak maken. Naast uw identiteitskaart hebt u ook uw PIN- en PUK-code nodig, die u samen met uw kaart hebt gekregen.

Met vriendelijke groeten,  

LogoConsulat général de Belgique | Consulaat-Generaal van België  

Angle rue Mohammed Ben Hassan el Ouazzani et rue Mejjat Souissi, Rabat • T +212 537 26 80 60 • https://morocco.diplomatie.belgium.be/fr www.diplomatie.belgium.be •       

Laisser un commentaire